فهرست عوامل تولید فیلمبردار|اسپرت|استان تهران|شهر شهریار
زمینه فعالیت اصلی: فیلمبردار زمینه فعالیت فرعی: اسپرت استان: تهران شهر: شهریار