فهرست عوامل تولید فیلمبردار|اسپرت|استان خوزستان|شهر اهواز
زمینه فعالیت اصلی: فیلمبردار زمینه فعالیت فرعی: اسپرت استان: خوزستان شهر: اهواز