فهرست عوامل تولید فیلمبردار|همایش و سمینار|استان تهران|شهر شهریار
زمینه فعالیت اصلی: فیلمبردار زمینه فعالیت فرعی: همایش و سمینار استان: تهران شهر: شهریار