فهرست عوامل تولید فیلمبردار|همایش و سمینار|استان خوزستان|شهر اهواز
زمینه فعالیت اصلی: فیلمبردار زمینه فعالیت فرعی: همایش و سمینار استان: خوزستان شهر: اهواز