فهرست عوامل تولید فیلمبردار|همایش و سمینار
زمینه فعالیت اصلی: فیلمبردار زمینه فعالیت فرعی: همایش و سمینار