فهرست عوامل تولید فیلمبردار|عروسی|استان تهران|شهر شهریار
زمینه فعالیت اصلی: فیلمبردار زمینه فعالیت فرعی: عروسی استان: تهران شهر: شهریار