فهرست عوامل تولید فیلمبردار|عروسی|استان خوزستان|شهر اهواز
زمینه فعالیت اصلی: فیلمبردار زمینه فعالیت فرعی: عروسی استان: خوزستان شهر: اهواز