فهرست عوامل تولید طراح آلبوم|استان تهران|شهر ری
زمینه فعالیت اصلی: طراح آلبوم استان: تهران شهر: ری